Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Erosieve gebitsslijtage, wat weten jongvolwassenen hierover en hoe wensen zij tandheelkundige informatie te ontvangen :Een multicenter studie onder jongvolwassen tandartsbezoekers in Noord-Nederland, binnen het project ‘Tandheelkundig Onderzoek en Prakt

(2016) Verploegen, V.J.N.

Probleem- en doelstelling
Erosieve gebitsslijtage is een veel voorkomend verschijnsel onder de gehele Nederlandse bevolking. Bij jongvolwassenen zijn vaak al tekenen van deze slijtage te zien. Het is niet duidelijk of jongvolwassenen kennis hebben van erosieve gebitslijtage.
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de mate van kennis over erosieve gebitsslijtage door jongvolwassenen. Tevens is beoogd inzicht te verkrijgen in de gewenste manier van het overbrengen van tandheelkundige informatie op jongvolwassenen.
Materiaal en methoden
Dit onderzoek is opgezet binnen het project van "Tandheelkundig Onderzoek en Praktijk Noord Nederland" (TOP-NN project). Aan het onderzoek hebben 25 praktijken deelgenomen. In het onderzoek zijn vragenlijsten ingevuld door jongvolwassen (20 t/m 25 jaar) tandartsbezoekers. In totaal zijn er 331 vragenlijsten geïncludeerd. De vragenlijst bevat vragen over een drietal onderdelen, namelijk de achtergrond van de deelnemer, de kennis omtrent erosieve gebitsslijtage en hoe de deelnemer tandheelkundige informatie wenst te ontvangen.
Op basis van de juiste antwoorden op de vragen naar de kennis over erosieve gebitsslijtage is een kennisscore opgesteld. De maximaal te behalen kennisscore was 24 punten.
De intraclass correlatie (ICC) voor de deelnemers in de mondzorgpraktijken was nul, dit houdt in dat de kennisscore erosieve gebitsslijtage van de jongvolwassenen onafhankelijk is van de mondzorgpraktijken waartoe zij behoren. Statistische toetsing is uitgevoerd met behulp van de Mann-Whitney U test, de Kruskal Wallis test en een lineaire regressie analyse.
Resultaten
De mediane kennisscore is 16 punten en de 25%-75% kennisscores zijn 13-18 punten. Vragen die vaak juist zijn beantwoord (88-97% juist) gingen over de erosieve aspecten van cola, energiedranken, vruchtensappen en sportdrank. Tevens zijn de niet-erosieve aspecten van water en mineraalwater (resp. 97% en 91% juist) ook bij veel jongvolwassenen bekend. De vragen die door minder dan de helft (9-44%) van de jongvolwassenen goed zijn beantwoord gaan over de gevolgen van erosieve gebitsslijtage, het effect van een droge mond, effect van water drinken direct na een zuurmoment, het niet-erosieve effect van yoghurt en het aantal eet- en drinkmomenten op een dag. Het aantal eet- en drinkmomenten op een dag is slechts door 9% van de deelnemers juist beantwoord.
De lineaire regressie analyse toont een significante mate van samenhang tussen de behaalde kennisscore en twee predictoren, namelijk een hoog opleidingsniveau en een deelnemer die eerder informatie over tandslijtage heeft ontvangen van zijn tandarts of mondhygiënist scoren hoger.
De meeste jongvolwassenen (67%) zoeken zelf niet naar tandheelkundige informatie. Als de jongvolwassenen wel willen zoeken naar tandheelkundige informatie dan geven zij de voorkeur aan dit te doen via een internetzoekmachine (80%) of door het te vragen aan de tandarts (56%).
De jongvolwassenen ontvangen het liefste tandheelkundige informatie door middel van een gesprek (81%), een folder (39%) of een e-mail (28%). Hierbij konden meerdere antwoorden worden aangekruist. De combinatie van een gesprek met een folder of e-mail is vaak gekozen.
Tevens geven de jongvolwassenen aan de informatie het beste te kunnen onthouden wanneer het hen wordt verteld (71%) of wanneer ze het kunnen lezen (51%). Ook hierbij konden meerdere antwoorden worden aangekruist. De combinatie van verteld worden en kunnen lezen veel gekozen.
Slechts 8% van de jongvolwassenen geeft aan tandheelkundige informatie te willen ontvangen door het aanraden van een app. Bij het zelf zoeken naar tandheelkundige informatie geeft 2% aan dit via de app van het Ivoren Kruis te doen en 3% geeft aan een andere app te gebruiken hiervoor.
Conclusie
De jongvolwassenen weten nog lang niet alles over erosieve gebitsslijtage. Het maximale aantal eet- en drinkmomenten is bij bijna niemand bekend. Hoog opgeleiden en jongvolwassenen die al eerder tandheelkundige informatie over erosieve gebitsslijtage hebben ontvangen hebben een significant hogere kennisscore.
De jongvolwassenen wensen te worden geïnformeerd door een gesprek met de mondzorgprofessional in combinatie met een folder of een e-mail. Het aanraden van een app is niet zinvol.
Voor het verhogen van de tandheelkundige kennis onder jongvolwassenen zal individuele mondelinge voorlichting ondersteund met schriftelijke informatie nodig zijn. Het ontwikkelen van effectieve individuele schriftelijke ondersteuning met extra aandacht voor de lager opgeleiden kan een volgende stap zijn tegen erosieve gebitsslijtage.


 
To top