Master Theses UMCG - University of Groningen
 
English | Nederlands

De zorg voor privacy

(2015) Groenwold, Sonja

Introductie: Op 1 januari 2016 zal er een nieuwe Europese privacy wet van kracht worden, de Europese Privacy Verordening (EPV). Ook ziekenhuizen zullen zich hier aan moeten houden. Daarom wilde het UMCG weten wat er nodig is om deze wet op een goede manier te implementeren. De wens is dat dokters zich aan de wet gaan houden vanuit een intrinsieke motivatie. Om te kijken hoe de wet het best geïmplementeerd kan worden en hoe daar over gecommuniceerd moet worden, wordt in deze studie onderzocht wat het gedrag van dokters omtrent privacy is en of dat strookt met de huidige wetgeving. De onderzoeksvraag is als volgt: Houden artsen in het UMCG zich aan de privacy regels en wat zijn de motieven voor dit gedrag?
Methoden: Er is een kwalitatief design ge-bruikt. Er werden 13 semi-gestructureerde interviews gehouden met specialisten uit diverse disciplines. In alle interviews werd één gelijke casus voorgelegd die voor iedereen herkenbaar moest zijn. De interviews duurden 20-52 minuten, met een gemiddelde van 31 minuten. De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd. Voor de analyse werd het programma Atlas.ti gebruikt.
Resultaten: De meeste artsen gaven zelf aan geen regels te kennen die op de casus van toepassing waren of konden niet op de regels komen. De artsen in dit onderzoek lijken vooral te handelen volgens hun persoonlijke normen en de sociale normen die op hun afdeling heersen. De geïnter
iewde specialisten delen veel informatie met andere artsen, ook al heeft die andere arts op dat moment geen behandelrelatie met de patiënt waar de gedeelde informatie over gaat. Redenen hiervoor zijn het leereffect voor de andere arts en het positieve effect daarvan voor toekomstige patiënten. Alle geïnterviewde artsen denken dat andere artsen het vreemd vinden als zij de gevraagde informatie niet willen delen. Tenzij er bijvoorbeeld sprake is van persoonlijke betrokkenheid van de arts bij de patiënt.
Conclusie: De meeste geïnterviewde artsen houden zich niet aan de huidige privacy regels. De geïnterviewde artsen leken de regels over privacy niet goed te kennen. Sommige van hen waren wars van regels in het algemeen. De negatieve attitude van artsen ten opzichte van regels lijkt een van de belangrijke onderliggende factoren te zijn voor hun gedrag op dit gebied. Daarnaast lijken sociale normen en persoonlijke normen een belangrijkere rol te spelen dan regels in het gedrag van artsen.
Wanneer het UMCG de EPV wil implemente-ren en artsen deze wil laten volgen vanuit hun intrinsieke motivatie, is de aanbeveling de overeenkomsten tussen de waarden van artsen over privacy en de waarden van de EPV te benadrukken. Daarnaast zal het UMCG een start kunnen maken met het veranderen van de negatieve attitude van artsen ten opzichte van regel
file:2015_Groewold_Sonja_-_AM_-_Son_1.pdf


 
To top