Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Medische consultfasering; Een vergelijkende studie tussen medisch specialisten en artsen in opleiding tot een specialisme in termen van de fasering van het medisch consult

(2015) Marijn Heesters

Dit onderzoek richt zich op de verschillen in consulten tussen medisch specialisten en artsen in opleiding tot een specialisme op de polikliniek van de afdeling Orthopedie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Naar aanleiding van eerder onderzoek is er vanuit deze afdeling de vraag ontstaan op welke wijze de consulten van specialisten verschillen van artsen in opleiding tot een specialisme.

De bestaande literatuur geeft aan dat medisch institutionele communicatie, als multimodaal fenomeen, een complexe vorm van interactie is. Goede communicatie tussen arts en patiënt is van belang voor effectieve gezondheidszorg en heeft een positieve invloed op onder andere de patiënttevredenheid. Ondanks het groeiende inzicht in arts-patiëntcommunicatie en een transitie naar meer patiëntgerichte communicatie, komen er nog steeds interactionele problemen voor op dit gebied. Verschillende onderzoekers hebben modellen voorgesteld die medische consultvoering in een aantal chronologisch geordende fasen plaatsen. Er bestaan echter verschillen in de wijze waarop deze modellen gestructureerd zijn. Daarnaast is het bekend dat ervaren artsen de fasering van het consult op een andere manier hanteren dan de minder ervaren artsen.

Methode
Voor dit onderzoek zijn in totaal acht gesprekken van vervolgconsulten van specialisten en artsen in opleiding tot een specialisme geanalyseerd. Er is een kwantitatieve analyse uitgevoerd met het consultfaseringsmodel dat men in het UMC Groningen hanteert. Hiermee is de fasering van elk consult bepaald.

Resultaten
Uit analyse van de fasering blijkt dat de consulten van specialisten een langere tijdsduur hebben en dat zij de fasering van het consult meer comprimeren door het overslaan van de fase van de diagnose. Ook blijkt dat specialisten zowel relatief als absoluut, ongeveer tweemaal zoveel tijd besteden aan de fase van het behandelingsvoorstel ten opzichte van artsen in opleiding. In tegenstelling tot het behandelingsvoorstel, duren de fasen van het lichamelijk onderzoek en de afsluiting juist langer bij artsen in opleiding.

De resultaten over de fase van het behandelingsvoorstel zijn nader bekeken in een kwalitatieve analyse. Hiervoor is een inventarisatie van alle handelingen in het behandelingsvoorstel gemaakt. Hieruit blijkt dat specialisten meer tijd besteden aan het uitleggen van medische processen. Daarnaast komen adviserende handelingen bij specialisten wel voor en hanteren zij een minder fluctuerend handelingspatroon.

Een analyse van de transities naar de verschillende fasen laat zien dat conventionele transities een aanloop naar de wisseling vertonen, terwijl dit bij onverwachte of controversiële transities niet het geval is. Zowel artsen als patiënten kunnen echter een non-conventionele transitie inzetten.

Advies
In vervolgstudies kan onderhavig onderzoek herhaald worden bij een groter corpus met andere consultvormen. Ook kan vervolgonderzoek zich richten op het in detail in kaart brengen van de onderliggende subfasen van de bestaande faseringsmodellen.
file:Heesters_M_2015.pdf


 
To top