Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Huisvesting in beweging; adviesrapport Beweegpoli UMCG

(2015) Noord, Laura

Aanleiding
Vanuit de Raad van Bestuur van het UMCG is aan Sector B de opdracht gegeven om te komen met een voorstel voor een nieuwe (toekomstbestendige) poli-indeling. Voor deze nieuwe poli-indeling is gekozen om negen nieuwe clusters te definiëren. Eén van deze clusters is de Beweegpoli, waarvoor men een huisvestingsconcept moet realiseren. Dit concept moet bijdragen aan een efficiënter ruimtegebruik (benutting m2) en aan het langer gezond houden en actief blijven van mensen (Healthy Ageing) en medewerkers (Healthy at Work). Dit leidde tot de probleemstelling:
Hoe kan sector B de twee drijfveren uit de visie van het UMCG vertalen naar de huisvesting van de Beweegpoli, rekening houdend met de termen Healthy Ageing, Healthy at Work en Healing Environment, met de benutting van de m2 binnen de polikliniek, met de uitgangspunten zoals benoemd voor het project Poli-indeling en met de belangen van de diverse eindgebruikers van de Beweegpoli.

Methode
Met deskresearch is informatie verzameld over de organisatie, Healthy Ageing en Healing Environment. Interviews met medewerkers en observaties op interne en externe locaties.
Enquêtes onder patiënten en medewerkers. Informatieverzameling van cijfermatige gegevens over de bezetting van de poliruimten.

Conclusies
Patiënten vinden het over het algemeen fijn om zich welkom te voelen in het ziekenhuis en zich gezien te voelen. Daarnaast konden patiënten en medewerkers in de enquête hun mening geven over aspecten die Sector B mee kan nemen bij de inrichting van de Beweegpoli en die kunnen bijdragen aan een prettige sfeer (Healing Environment). Hieruit kwam bij beide doelgroepen dezelfde top 5:
•Daglicht
•Warme kleuren
•Groenvoorziening
•Kunst/decoratie
•Audiovisuele middelen

Wat ook belangrijk is in het creëren van een prettige sfeer is privacy. Naast deze aspecten kan men ook kijken hoe Healthy Ageing tot uiting kan komen in de inrichting. In kleine dingen kan men signalen afgegeven en kan men laten zien dat het UMCG een Healthy Ageing Ziekenhuis is. Bijvoorbeeld door mensen onderweg "uit te dagen" om toch in beweging te blijven.
Bij elke polikliniek zou men een Healthy Ageing thema of verhaal/ervaring van een patiënt kunnen koppelen aan de inrichting. Men kan duidelijker aangegeven wat de poli aan Healthy Ageing doet.
Daarnaast moet er een effectieve, efficiënte en kwalitatief goede en representatieve huisvesting moet komen voor de Beweegpoli, wat betekent dat de huisvesting zonder veel kosten eenvoudig aan te passen is en dat het toekomstbestendig is.

Aanbevelingen
Aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een huisvestingsconcept van de Beweegpoli:
•Zorg voor een Ontvangstruimte, geen Wachtruimte
•Betrek de patiënt meer bij het onderzoek
•Maak Healthy Ageing zichtbaar op de poliklinieken
•Creëer zo veel mogelijk multifunctionele ruimten en zo min mogelijk specifieke ruimten
•Verlicht en kleur het interieur
•Zorg voor voldoende ICT-voorzieningen
•Gebruik een integraal planningssysteem
file:2015_Noord_Laura.pdf


 
To top