Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Opereren op een ander niveau; herpositionering Vereniging Medisch Specialisten UMCG

(2015) Pars, Kristian

De Vereniging Medisch Specialisten (VMS) behartigt de belangen van de medisch specialisten werkzaam in het UMCG. Het ontbreekt de vereniging aan een duidelijke positie en een professionele werkwijze, waardoor plannen niet goed van de grond komen. De doelstelling van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de Vereniging Medisch Specialisten georganiseerd is en een bijdrage te leveren aan het herpositioneren, waardoor de vereniging haar doelstelling kan realiseren en de continuïteit van de vereniging voor de komende jaren kan waarborgen. Tijdens het onderzoek stond dan ook de volgende hoofdvraag centraal:
Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de Vereniging Medisch Specialisten binnen het UMCG om haar positionering te verbeteren?
In het onderzoek is gekeken naar de juridische grondslag, de organisatiestructuur, de inbedding en de werkwijze van de vereniging.

Methode
Met een survey zijn de in het UMCG werkzame medisch specialisten gepeild over de huidige en gewenste positionering van de vereniging. In een casestudy met half gestructureerde vragenlijsten zijn de bestuursleden van soortgelijke verenigingen geïnterviewd. Via een bureauonderzoek werd verdieping gezocht in literatuur en interne documenten.

Resultaten
Via die verschillende methodes werd de huidige positie en stand van zaken in kaart gebracht en werd een beeld verkregen van soortgelijke verenigingen in een aantal andere UMC’s.

Conclusies/Aanbevelingen
Om de positionering van de VMS te verbeteren is een eerste vereiste dat men de infrastructuur van de VMS op orde brengt. De belangrijkste aanbevelingen zijn erop gericht de vereniging zelfbewust te maken, de mogelijkheden die ondersteunende afdelingen (Functioneel beheer, ICT en Personeel & Organisatie) bieden te benutten en de leden meer te betrekken bij de vereniging. De infrastructuur is van grote invloed op de inbedding. Wanneer de vereniging haar zaken op orde heeft kunnen andere actoren binnen en buiten het UMCG de vereniging serieus nemen. Als de vereniging haar zaken intern op orde heeft kan de aandacht ook uitgaan naar het strategisch positioneren. De aanbevelingen zijn geprioriteerd op volgorde van uitvoerbaarheid en urgentie.
file:2015_Pars_Kristian.pdf


 
To top