Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Waar ligt de informatiebehoefte van patienten voorafgaand aan een ileo- of colostoma met spoed?

(2015) Klok, J. (Janis); Wijnroks, M. (Mijke)

Hedendaags hebben wereldwijd ongeveer 1,3 miljoen mensen een ileo- of colostoma. In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben in 2014 146 patiënten een ileostoma en 62 patiënten een colostoma gekregen op de verpleegafdeling abdominale chirurgie. Jaarlijks krijgen circa 55 patiënten met spoed een stoma aangelegd in het UMCG. De aanleiding van dit onderzoek naar de informatiebehoefte van patiënten, wanneer zij met spoed een ileo- of een colostoma krijgen, is het feit dat er geen eenduidige werkwijze is omtrent het voorlichtingsgesprek bij een patiënt die met spoed een ileo- of colostoma krijgt. Wanneer iemand met spoed een ileo- of colostoma krijgt heeft de stomaverpleegkundige te weinig tijd om alle onderwerpen van de richtlijn van V&VN stomazorg naar voren te laten komen in het voorlichtingsgesprek. Omdat de stomaverpleegkundigen in dit geval niet goed weten aan welke informatie een patiënt in geval van spoed behoefte heeft is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Waar ligt de informatiebehoefte van patiënten in de preoperatieve fase wanneer deze met spoed een ileo- of colostoma krijgen op de afdeling abdominale chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen?’
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de informatiebehoefte van een patiënt wanneer deze met spoed een ileo- of colostoma krijgt. Voor zowel de stomaverpleegkundige als voor de patiënt is het belangrijk dat er een eenduidige werkwijze komt wat betreft de voorlichtingsgesprekken om op deze manier de kwaliteit van zorg te waarborgen.
Het onderzoeksdesign voor dit afstudeeronderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Dit kwalitatief onderzoek wordt door Jansen (2011) het best getypeerd met de term ‘kwalitatief surveyonderzoek’.
Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd onder patiënten boven de achttien jaar, die met spoed een ileo- of colostoma gekregen hebben in het jaar 2014 op de afdeling abdominale chirurgie van het UMCG. In het onderzoek is de data verzameld door middel van het afnemen van interviews bij de respondenten. De interviews zijn telefonisch afgenomen bij de respondenten. Het interview is gestart met een aantal open vragen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Hierna is het interview overgegaan in semigestructureerd waarbij een aantal stellingen aan de respondenten is voorgelegd. Met behulp van de acht stappen van Verhoeven (2014) is de data geanalyseerd. De open vragen van de topiclijst is met gebruikmaking van ATLAS-ti gecodeerd en geanalyseerd. Het kwantitatieve data, verkregen uit de stellingen, is met behulp van Excel geanalyseerd.
De resultaten zijn verkregen door middel van het beantwoorden van stellingen met een Likertschaal. Op geen enkele stelling is unaniem gereageerd. Dat maakt het moeilijk om de resultaten te generaliseren. Daarnaast was de steekproefomvang relatief klein en zat hier niet de gewenste variatie in. Verder is uit de open vragen die gesteld zijn tijdens het interview is relatief weinig bruikbare data gekomen.
De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de informatiebehoefte, van patiënten in de preoperatieve fase wanneer deze met spoed een ileo- of colostoma krijgen, ligt bij voorlichting over de mogelijke gevolgen van de operatie, de gevolgen van het hebben van een stoma, uitleg over de gestelde diagnose, het ziektebeeld en erfelijkheid, en tot slot ligt de behoefte in vele gevallen bij voorlichting over het aantal dagen dat verwacht wordt in het ziekenhuis te moeten.
De onderzoekers bevelen de praktijk aan om met de resultaten van dit onderzoek een valide voorlichtingslijst samen te stellen. Door het samenstellen van een voorlichtingslijst kan er in spoed situaties effectief voorlichting gegeven worden aan de patiënt.
file:Download deze scriptie


 
To top