Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Wond expertise centra : Een onderzoek naar de manier waarop zes Wond Expertise Centra in Nederland invulling geven aan hun werkwijze.

(2016) Berg, L. van den (Lisanne); Postema, S. (Sharronne)

Er is niet voldoende informatie beschikbaar over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de werkwijze van verschillende Wond Expertise Centra in Nederland. Na aanleiding hiervan is in dit onderzoek onderzocht op welke manier zes Wond Expertise Centra in Nederland invulling geven aan hun werkwijze. Vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen is het initiatief ontstaan om Verpleegkundige Topzorg te gaan leveren. Verpleegkundige Topzorg wil zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van wondzorg door de verpleegkundigen doelmatiger en efficiënter te laten werken. De zes Wond Expertise Centra die zijn meegenomen zijn in dit onderzoek zijn Mitralis Expertise Centrum Wondzorg, Da Vinci kliniek, Wondpoli Refaja, Wondenpolikliniek Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Evean Wond Expertisecentrum en Excen Expertise Centra Nederland. Het doel van dit onderzoek is om informatie te verkrijgen over de manier waarop zes Wond Expertise Centra in Nederland invulling geven aan hun werkwijze, welke toegepast kan worden bij het opzetten van Verpleegkundige Topzorg. De belangrijkste aspecten die in de interviews worden meegenomen zijn het aantal disciplines, protocollen en richtlijnen, de taakverdeling en de positie in de ketenzorg.
Het onderzoek is een inventariserend kwalitatief onderzoek. De zes Wond Expertise Centra zijn gekozen omdat deze allemaal een andere werkwijze hanteren. Op deze manier kan er een duidelijk beeld worden geschetst van de verschillende manieren waarop invulling is gegeven aan de werkwijzen. Er zijn semigestructureerde interviews gehouden met de zes Wond Expertise Centra. Er was geen gevalideerde topiclijst beschikbaar. De gebruikte topiclijst is daarom opgesteld aan de hand van de deelvragen. Deze topiclijst is leidend geweest tijdens de interviews. De interviews zijn telefonisch gehouden, uitgetypt en vervolgens gecodeerd. Dit is gedaan aan de hand van labels en fragmenten. Het structureren en analyseren van de resultaten is met de hand gedaan.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat iedere instelling een eigen definitie hanteert voor complexe wonden. Alle instellingen vallen onder de norm Wond Expertise Centrum, behalve de polikliniek in Assen. Zij zijn nog bezig om te gaan voldoen aan de normen die het Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt aan een Wond Expertise Centrum. Alle Wond Expertise Centra werken vanuit de tweede lijn, alleen Evean werkt vanuit de eerste lijn en Excen vanuit anderhalvelijn. Het verschilt centrum of zij intramuraal, extramuraal of in beide situaties werken. Ook verschilt het of de wondzorg geheel, gedeeltelijk of helemaal niet wordt overgenomen van de thuiszorg. De grote van het team en het aantal verschillende disciplines verschilt per centrum. De centra hebben qua taakverdeling veel raakvlakken met elkaar. Vaak is de medisch specialist eindverantwoordelijk voor de patiënt en heeft de huisarts een verwijzende rol. Tenzij de patiënt in de thuissituatie zit, dan is de huisarts vaak eindverantwoordelijk. Elk centrum gebruikt standaard protocollen en richtlijnen, alleen Mitralis maakt deze zelf.
De belangrijkste methodologische beperking van dit onderzoek is dat niet alle informatie rechtstreeks uit de interviews verkregen zijn. Ontbrekende vragen zijn achteraf naar de instellingen gemaild. Echter zijn niet op alle vragen antwoorden verkregen, waardoor bepaalde informatie ontbreekt. Daarnaast hadden beide onderzoekers een andere invulling gegeven aan het coderen.
Geconcludeerd kan worden dat het beantwoorden van de hoofdvraag complex is. Dit omdat iedere instelling een eigen invulling geeft aan zijn of haar werkwijze. Elke instelling werkt volgens hun eigen principe. Hierdoor is het lastig de hoofdvraag te beantwoorden met één duidelijk antwoord.
Aanbevolen wordt om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van de onderzochte werkwijzen.
file:Download het document


 
To top