Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Het verbeteren van de medische en verpleegkundige overdracht

(2016) Houtsma, C. (Ceciel); Weima, D. (Denise)

Aanleiding
Door de invoering van het nieuwe PDMS (patiënten data management systeem) op de intensive care afdeling voor volwassenen (ICV) in het Universitair Medische Centrum Groningen is er geen duidelijke en eenduidige verpleegkundige overdracht meer. In de verpleegkundige overdracht staan geen vastgelegde verpleegkundige diagnoses, resultaten en interventies. Enkel de uitgevoerde zorg. In de medische overdracht echter ontbreekt de onderbouwing bij de medische diagnosen. Een eerder gestart onderzoek (Bloemberg & Kuyper, 2016) op de ICV van het UMCG laat zien dat bepaalde verpleegkundige diagnosen niet naar voren komen in de medische en verpleegkundige overdracht. Hierbij is de aanbeveling om verder onderzoek te doen naar de medische en verpleegkundige overdracht, zowel met betrekking tot de overdracht naar andere afdelingen als met betrekking tot de brieven die naar de huisarts worden verstuurd. Ook verschillende wetenschappelijke artikelen laten zien dat de overdracht fouten bevat.

Onderzoeksvraag
Welke medische- en verpleegkundige overdracht items zijn relevant voor de continuïteit van zorg bij overplaatsing van de IC patiënten?

Doel
Binnen veertien weken kan er gezegd worden of de samenvoeging van de medische en verpleegkundige overdracht bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van de patiëntveiligheid volgens de landelijke criteria.

Methode
De methode die tijdens het onderzoek gebruikt is, is een descriptieve exploratieve pilot methode. De opzet van het onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief.
Door middel van literatuurstudie zijn er gegevens verzameld voor het theoretisch kader. Hierin is onderzoek gedaan naar de medische en verpleegkundige overdracht. Waarom moet deze verbeterd worden? Ook is er onderzocht of deze overdrachten gekoppeld kunnen worden aan de NANDA, de NIC en de NOC classificatie. Daarnaast zijn medische en verpleegkundige overdrachten van de ICV beoordeeld aan de hand van een checklist. Hierin is onderzocht welke relevante items ontbreken, welke items dubbel geregistreerd zijn en of deze dubbele registratie aanvullend of overbodig is. Dit is gedaan aan de hand van een checklist die deels is opgesteld in een vorig onderzoek (Bloemberg & Kuyper, 2016) en is aangevuld met ontbrekende overdracht items. Deze overdracht items zijn bepaald aan de hand van de relevantie voor medici en verpleegkundigen. Er zijn er kwantitatieve gegevens verzameld rondom de samenvoeging van de medische en verpleegkundige overdracht.

Resultaten
Uit de resultaten komt naar voren dat er veel ruimte is voor verbetering. Alle overdracht items zijn relevant wanneer deze van toepassing zijn op de patiënt. De volgende overdracht items worden het meest benoemd als relevant: Behandelsbeperking, reden voor opname, allergieën, voorgeschiedenis, cognitie, pijn, respiratoir, circulatie, vocht- en elektrolyten balans en neurologisch systeem.
De NANDA, NIC en NOC classificatie draagt bij aan de continuïteit van zorg en de volledigheid van de overdracht.

Conclusie
Er kan gesteld worden dat alle overdracht items relevant zijn voor de continuïteit van zorg bij overplaatsing van de ic patiënt. Een samenvoeging van de medische en verpleegkundige overdracht kan de continuïteit van zorg verbeteren en zo een dubbele en overbodige registratie voorkomen en onduidelijkheden of verschillende notatie uit de weg te gaan.
Verder kan een Nanda, NIC en NOC classificatie ervoor zorgen dat de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd en er geen informatie verloren gaat richting de verpleegafdeling en de huisarts.

Discussie
Tot slot zijn er gedurende de loop van het onderzoek aanpassingen gedaan in het huidige overdrachtssysteem. Hierdoor is de beginsituatie van het onderzoek niet meer de huidige situatie. Dit kan invloed hebben op de uitkomsten en aanbevelingen.
Op de intensive care werken dusdanig veel verpleegkundigen dat het niet mogelijk is geweest om alle verpleegkundigen een enquête in te laten invullen. Hierdoor zijn niet alle meningen meegenomen in het onderzoek en kunnen de resultaten hierdoor beïnvloed zijn.

Aanbevelingen
Tijdens het praktijkgericht onderzoek is er onderzoek gedaan naar een eventuele samenvoeging van de medische en verpleegkundige overdracht items. Vanuit dit onderzoek zijn er aanbevelingen opgesteld om zo de overdracht te verbeteren en de continuïteit van zorg te waarborgen.
1.De NANDA, NIC en NOC classificatie implementeren in de overdracht draagt bij aan de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid. Om de NANDA, NIC en NOC classificatie voor de verpleegkundige eigen te kunnen maken en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze wordt toegepast is educatie nodig.
2.Er is veel onduidelijkheid over welke overdracht items behoren bij de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen en welke bij de verantwoordelijkheid van de medici. Hierdoor is een samenvoeging van de medische en verpleegkundige overdracht een goede uitkomst. Om dit te realiseren is verder onderzoek nodig.
3.In het vernieuwde PDMS kan een samenvoeging van de medische en verpleegkundige overdracht en een introductie van de NANDA, NIC en NOC classificatie ervoor zorgen dat de continuïteit van zorg beter gewaarborgd wordt en de overdracht soepel verloopt. Het advies is hier om verder onderzoek te verrichten naar een implementatie van de NANDA, NIC en NOC in de medische en verpleegkundige overdracht.
file:Download het document


 
To top