Master Theses UMCG - University of Groningen
 
English | Nederlands

Wat gebeurt er achter die deur? Management ruimtecapaciteit poli oost

(2016) Marinus, Wietske

Dit onderzoek is tot stand gekomen vanwege de vraag naar inzicht in polikliniek oost van het Beatrix
KinderZiekenhuis van het universitair medisch centrum Groningen. Polikliniek oost is een faciliteit met ruimten,
verpleegkundigen en middelen, ter ondersteuning voor de poliklinische zorg. Dit onderzoek gaat in op de
ruimtecapaciteit, omdat hier voor de opdrachtgever problemen zijn ontstaan. De werkwijze waarmee men in de
huidige situatie de ruimtecapaciteit toewijst aan de subspecialismen, laat deze ruimtecapaciteit namelijk niet
aansluiten op de te leveren hoeveelheid zorg. Met project poli-indeling op komst, zal de huidige beschikbare
ruimtecapaciteit ook niet altijd hetzelfde blijven. Er bestaan daarbij geen werkwijzen om de benodigde
ruimtecapaciteit van poli-oost te bepalen en ruimtecapaciteit optimaal toe te wijzen aan subspecialismen.
Voor het onderzoeken van dit probleem, zijn de volgende doel- en vraagstelling geformuleerd.
Doelstelling: ‘Het geven van een advies aan het Management Team van het Beatrix KinderZiekenhuis
over een werkwijze voor het bepalen van de benodigde ruimtecapaciteit van poli-oost en
het optimaal toewijzen van de ruimtecapaciteit aan subspecialismen.’
Vraagstelling: ‘Volgens welke werkwijze kan de benodigde ruimtecapaciteit van poli-oost worden bepaald
en kan ruimtecapaciteit optimaal worden toegewezen aan de subspecialismen, met
inachtneming van de te leveren zorg, andere gebruikersgroepen, bezettingsgraden en
productieweken?’
De vraagstelling is beantwoord met het zorglogistieke besturingsraamwerk en de formule voor de
bezettingsgraad als theoretisch kader. Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek dat het mogelijk was om
volgens twee werkwijzen de benodigde ruimtecapaciteit van poli-oost te kunnen bepalen en ruimtecapaciteit
optimaal toe te wijzen aan subspecialismen. Deze werkwijzen gaan als volgt:
De benodigde ruimtecapaciteit van poli-oost kan worden bepaald, door de benodigde ruimtecapaciteit van de
subspecialismen en andere gebruikersgroepen op te sommen. De benodigde ruimtecapaciteit van de
betreffende groepen kunnen worden berekend, door de verwachte zorg per groep te delen door de gewenste
bezettingsgraad. Dit kan worden berekend op basis van plaatsgevonden consulten uit XCare, de
verkoopbegroting en de basis- of wekelijkse ruimteverdelingen. Ook kan voor de gewenste bezettingsgraad een
eigen norm worden bepaald.
De toewijzing van aan subspecialismen kan worden gedaan vanuit de beschikbare of berekende benodigde
ruimtecapaciteit. De optimale toewijzing vindt plaats aan de hand van de berekende benodigde ruimtecapaciteit
per subspecialisme en andere gebruikersgroepen. Ook dient het te gaan volgens regels over beschikbare
apparatuur, spreiding, werk door verandering en ondersteuning door verpleegkundig consulten.
Om uit deze werkwijzen betrouwbare resultaten te krijgen, wordt het volgende aanbevolen:
Dataset XCare: Gebruik meer typen consulten, registreer omsteltijden, registreer de zorg die
nog niet in XCare geregistreerd wordt en registreer uniform.
Wekelijkse ruimteverdelingen: Plan met vermelding van het subspecialisme en programmeer in MS Excel.
Verkoopbegroting: Deel de verkoopbegroting met de gastspecialismen en betrek elkaar bij het
maken van de verkoopbegroting.
Ook wordt aanbevolen om te sturen op bezettingsgraden en om een norm hiervoor te stellen. Aan de afdeling
zorglogistiek wordt, voor de haalbaarheid van het zorglogistieke besturingsraamwerk, aanbevolen om de
bezettingsgraad mee te nemen en om de verkoopbegroting te gebruiken als input voor de groei en krimp van
de geleverde zorg.
file:Marinus_Wytske_Adviesrapport_j_1.pdf


 
To top