Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Pijnregistratie in het UMCG

(2016) Mulders, M. (Marlous); Reinders, M. (Marieneke)

Inleiding: Incorrect geregistreerde postoperatieve pijnscores zijn van invloed op de pijn behandeling. Binnen het UMCG op de afdeling anesthesiologie wordt er onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de pijnregistratie en pijnbehandeling. In dit onderzoek wordt de pijnscore registratie in het verpleegkundig dossier en de gerapporteerde pijnscore door de patiënt vergeleken. Deze resultaten kunnen in verder onderzoek gebruikt worden ter argumentatie.
Onderzoeksmethodiek: Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek. In het onderzoek wordt gestreefd naar een onderzoekspopulatie van 263 patiënten. Er wordt bij de patiënten die deel willen nemen aan het onderzoek een voor en nameting gedaan.
Ethische verantwoording: Dit onderzoek wordt niet aangemeld bij de Medisch Ethische Commissie omdat er geen persoonlijke gegevens meegenomen worden uit het ziekenhuis. Alle patiënten die geïncludeerd worden in dit onderzoek zullen een brief ontvangen en moeten tekenen voor akkoord voor deelname aan het onderzoek.
Resultaten: Uit dit onderzoek is gebleken dat bij 70,4% van de respondenten onder geregistreerd wordt. De gemiddelde pijnscore aangegeven door de patiënt bedraagt 5,47 en de gemiddelde pijnscore geregistreerd in het verpleegkundig dossier is 3,61.
Discussie: Het belangrijkste resultaat is dat er onder geregistreerd wordt in het UMCG. Dit is vergelijkbaar met eerder gedaan onderzoek. De methodologische beperkingen van het onderzoek is de vraag die gesteld werd aan de patiënten en het niet behalen van de gestelde steekproef.
Conclusie: Er kan worden geconcludeerd dat de pijnscore binnen het UMCG op de chirurgische afdelingen wordt onder geregistreerd.
Aanbevelingen: Een aanbeveling zou zijn om de registratie op een eenduidige wijze te laten verlopen. Aangezien het UMCG over gaat op een elektronisch patiënten dossier zou de aanbeveling zijn de scores alleen in het indicatorenportaal te registreren en niet meer op de scoreformulieren.
file:Download het document


 
To top