Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

De verpleegkundige overdracht ICV naar Verpleegafdeling

(2016) Paas, L. (Lisanne); Wubs, S. (Suzanne)

Aanleiding onderzoek
In dit onderzoek staat de verpleegkundige overdracht vanaf een Intensive Care Volwassenen (ICV) naar de verpleegafdeling in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) centraal.
Naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek naar de verpleegkundige overdracht binnen de ICV door (Bloemberg & Kuyper, 2015-2016)hebben deze onderzoekers aanbevolen dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de verpleegkundige overdracht van de ICV naar de verpleegafdeling en de overdracht van de ICV naar de huisarts. Daarnaast is er op alle ICV’s in 2015 het PDM-Systeem ingevoerd. Dit systeem wordt alleen op de ICV gebruikt. De verpleegafdelingen gebruiken een ander patiënt data systeem wat het overdragen tussen deze afdelingen vermoeilijkt. In het praktijk onderzoek is een inventarisatie gedaan van de huidige verpleegkundige overdracht vanaf de ICV naar een verpleegafdeling. Tevens is er in de literatuur gezocht naar een passende overdrachtsvorm die gebruikt kan worden tussen de ICV en de verpleegafdeling.
Onderzoeksvraag
Hoe ervaren de verpleegkundigen van de verpleegafdeling de huidige verpleegkundige overdracht die zij krijgen van de ICV en hoe zou de ICV overdracht er voor de verpleegkundigen van de verpleegafdeling in het UMCG er in de toekomst uit moeten zien?
Doel
Aan het eind van dit onderzoek is er duidelijkheid over hoe de verpleegkundige overdracht er volgens de verpleegkundigen van de verpleegafdeling uit moet komen te zien en worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot een verpleegkundige overdracht vanuit een ICV naar een verpleegafdeling binnen het UMCG.
Methode
De methode die de onderzoekers gebruikt hebben voor dit onderzoek is een combinatie van een exploratief-, beschrijvend- en een inventarisatieonderzoek. Er is data geïnventariseerd door middel van enquêtes en diepte-interviews. Op deze wijze hebben de onderzoekers zoveel mogelijk informatie tot hun beschikking gekregen. Daarnaast is door de onderzoekers onderzoek gedaan in de literatuur. In de literatuur is gezocht naar een passende methode voor de verpleegkundige overdracht tussen de ICV en de verpleegafdeling.
Resultaten
Uit praktijkonderzoek door middel van enquêtes en diepte-interviews is gebleken dat de verpleegkundigen niet tevreden zijn over de huidige manier van overdragen. Dit komt naar voren in de resultaten van de enquêtes en de diepte-interviews. De meest genoemde beperkingen bij de verpleegkundige overdracht is dat het te medisch is, dat de verpleegkundigen van de verpleegafdeling relevante verpleegkundige aspecten missen en dat de eenduidigheid bij de verpleegkundige overdracht van de ICV naar de verpleegafdeling mist.
Conclusie
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat er behoefte is aan een eenduidige methodiek die UMCG-breed gebruikt gaat worden voor de verpleegkundige overdracht. Daarnaast is behoefte aan scholing over de verpleegkundige overdracht. Ook is door de onderzoekers een methodiek gevonden in de literatuur die zou kunnen passen bij de verpleegkundige overdracht vanaf de ICV naar de verpleegafdeling. Er wordt door de onderzoekers geadviseerd om vanuit de conclusie verder onderzoek te doen naar de methodiek die gevonden is.
Discussie
Door middel van research in de literatuur en het uitvoeren van praktijkonderzoek middels enquêtes en diepte-interviews, hebben de onderzoekers antwoord gekregen op de hoofdvraag van het onderzoek.
Beperkingen
Beperkingen tijdens het onderzoek zijn dat de onderzoekers op alle verpleegafdelingen enquêtes wilden uitdelen maar dit niet op elke verpleegafdeling mogelijk was. Dit had met name te maken met de hoge werkdruk en de vele onderzoeken die door andere studenten uitgevoerd worden. In de literatuur was veel informatie te vinden over de verpleegkundige overdracht maar niet specifiek informatie over de overdracht van de ICV naar de verpleegafdeling.
Daarnaast hebben de onderzoekers vijf verpleegkundigen van verschillende verpleegafdelingen, die openstonden voor een diepte-interview, benaderd via de mail. Van de vijf benaderde verpleegkundigen, hebben twee verpleegkundigen gereageerd op de uitnodiging voor het diepte-interview.
Sterke punten
Van de verpleegafdelingen die mee hebben gedaan met de enquêtetijdens dit onderzoek, hebben de onderzoekers een respons van 47,5% gekregen. De verwachting van de onderzoekers was dat er minder respons zou zijn op de enquêtes vanwege de hoge werkdruk en de vele lopende onderzoeken van andere studenten. De respons die de onderzoekers gekregen hebben op de enquêtes, is bruikbaar geweest voor de resultaten van het onderzoek.
Aanbevelingen
De aanbevelingen die uit het praktijk onderzoek naar voren zijn gekomen zijn onder andere dat de verpleegkundigen een eenduidige methodiek voor de verpleegkundige overdracht wensen in de toekomst. Om dit te realiseren hebben de verpleegkundigen van de verpleegafdelingen aangegeven dat een scholing, die UMCG breed gegeven wordt, hieraan zal bijdragen. Door middel van research in de literatuur hebben de onderzoekers een methode gevonden, ‘’I PASS THE BATON’’, die bruikbaar kan zijn voor de verpleegkundige overdracht van een ICV naar de verpleegafdeling. Tevens hebben de onderzoekers een checklist ontworpen die gebruikt kan worden voor de verpleegkundige overdracht.Naast de aanbevelingen die voort zijn gekomen uit het praktijkonderzoek, bevelen de onderzoekers aan om verder onderzoek te doen naar de methodiek die in de literatuur gevonden is en getest kan worden door middel van een pilot voor de verpleegkundie overdracht tussen de ICV en de verpleegafdelingen.
file:Download het document


 
To top