Master Theses UMCG - University of Groningen
 
English | Nederlands

één alarmnummer, één meldkamer

(2016) Schieving, Bonique

Momenteel heeft iedere locatie van het UMCG een eigen alarmnummer met de afhandeling hiervan. Er zal in de toekomst door alle locaties van het UMCG, locatie Hanzeplein, Revalidatiecentrum Beatrixoord en de Rijksuniversiteit locatie Antonius Deusinglaan gebruik gemaakt worden van één centraal alarmnummer, namelijk 22222. Dit nummer wordt in de huidige situatie alleen gebruikt bij de locatie Hanzeplein. Deze verandering betekent dat het aanbod van werk in de meldkamer Techniek, waar het alarmnummer binnenkomt, zal stijgen. Op het moment zijn er twee meldkamers bij locatie Hanzeplein, de meldkamer Techniek en de meldkamer Beveiliging.

Tijdens het onderzoek wordt er onderzocht of het centrale alarmnummer het best kan worden afgehandeld vanuit één centrale meldkamer. Dit zou betekenen dat de meldkamer Techniek en de meldkamer Beveiliging samengevoegd zullen worden. Er zijn voor deze samenvoeging een aantal randvoorwaarden opgesteld door de directie van de afdeling Bouw&Facilitair, waaronder de meldkamers vallen. Deze randvoorwaarden houden in dat er draagvlak en betrokkenheid van de medewerkers moet zijn, de consequenties van aanpassingen op personeel, bouwkundig en technisch gebied moeten aanvaardbaar zijn en het mag niet meer dan €50.000,- kosten.

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Kan het uniform alarmnummer 22222 van alle locaties van het UMCG het best afgehandeld worden vanuit een te vormen gemeenschappelijke meldkamer?

Door middel van deskresearch, kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt er antwoord gegeven op de deelvragen. Er zijn enquêtes gehouden bij alle medewerkers die werkzaam zijn bij de meldkamers, er zijn met enkele betrokkenen interviews gehouden over de huidige en nieuwe situatie en er zijn observaties gedaan in de meldkamers.

Deze scriptie is vertrouwelijk en kan ter inzage worden opgevraagd via afstuderen@umcg.nl
file:Schieving_2015.pdf


 
To top