Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Schriftelijke verslaglegging binnen multidisciplinaire samenwerking : Afstudeeropdracht over schriftelijke verslaglegging op de groene lijst in het Beatrix Kinderziekenhuis

(2016) Sluman, M. (Myrthe); Zuidema, A. (Aniek)

Aanleiding: Op één van de verpleegafdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis is in november 2015 een audit verricht. Uit deze audit is gebleken dat de groene lijsten (voorschrijflijst voor medische opdrachten) onvoldoende tegemoetkomen aan de richtlijnen die worden gesteld aan schriftelijke verslaglegging. Daarnaast wordt op vier verpleegafdelingen, binnen de samenwerking tussen de artsen en verpleegkundigen, geen éénduidige werkwijze gehanteerd omtrent deze schriftelijke verslaglegging. Theoretisch kader: Er zijn richtlijnen opgesteld waaraan schriftelijke verslaglegging moet voldoen (V&VN, 2013). Multidisciplinaire samenwerking is hierbij van essentieel belang. Doelstelling: De doelstelling van dit onderzoek is: ‘Voor de verpleegafdelingen L1, M1, M2 en M4 van het Beatrix Kinderziekenhuis is er een éénduidige werkwijze voor de zorgverleners, welke voldoet aan de richtlijnen die worden gesteld aan schriftelijke verslaglegging op de groene lijst, zodat de patiëntveiligheid gewaarborgd wordt.’
Probleemstelling: De probleemstelling van dit onderzoek is: ‘Op welke wijze wordt binnen de samenwerking op de verpleegafdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis gewerkt volgens de richtlijnen die er gesteld worden aan schriftelijke verslaglegging op de groene lijsten?’ Methodiek: Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Er is een dossieronderzoek verricht naar de groene lijsten op verpleegafdeling L1, M1 en M4. Hierbij zijn van elke verpleegafdeling vijf groene lijsten geanalyseerd aan de hand van een vooraf opgesteld onderzoeksprotocol. Daarnaast zijn er half gestructureerde interviews afgenomen bij vier regie-verpleegkundigen, vier verpleegkundigen en drie arts-assistenten van de verpleegafdelingen L1, M1, M2 en M4. De hoofdtopics voor deze interviews zijn: de groene lijst in het algemeen, samenwerking, communicatie en meningen/aanbevelingen. De analyse van de interviews is uitgevoerd met behulp van het programma Atlas.ti. Resultaten: Vanuit het praktijkonderzoek komt naar voren dat handschriften van arts-assistenten variëren van leesbaar tot onleesbaar. Er wordt veelal benoemd dat de groene lijsten onoverzichtelijk zijn. De persoonlijke gegevens van de arts-assistenten en verpleegkundigen zijn niet altijd aanwezig en herleidbaar. Daarnaast wordt de datum van de opdrachten altijd vermeld, het jaartal en tijdstip ontbreekt hierbij. Er wordt veelal gebruik gemaakt van vakjargon en afkortingen. Formuleringen van opdrachten en de aanwezigheid van hoofd- en bijzaken, wisselen per arts-assistent en specialisme. Medicatie wordt een aantal keren schriftelijk voorgeschreven op de groene lijst. Discussie: In de discussie zijn verklaringen voor de resultaten weergegeven. Er worden een aantal tegenstrijdige uitkomsten gevonden tussen de resultaten en de literatuur. Volgens de literatuur dient de verslaglegging eenduidig, systematisch en herleidbaar te zijn. Daarnaast is een duidelijk leesbaar handschrift tevens een criteria. De resultaten laten zien dat er een aantal hiaten aanwezig zijn bij meerdere van deze criteria. Een beperking van het praktijkonderzoek is dat er geen betrouwbaarheidsanalyse is uitgevoerd voor het onderzoeksprotocol en dat de generaliseerbaarheid naar andere landen mogelijk wordt beperkt.
Conclusie: Samenvattend kan gesteld worden dat de wijze waarop er binnen de samenwerking op de verpleegafdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis, er onvoldoende gewerkt wordt volgens de richtlijnen die er gesteld worden aan schriftelijke verslaglegging op de groene lijst. Aanbevelingen: De groene lijst dient aangepast te worden. Daarnaast is het ontwikkelen van een protocol aan te bevelen, omdat dit een houvast kan bieden tijdens het werken met de groene lijst. Tevens dient er een klinische les gegeven te worden over de richtlijnen omtrent schriftelijke verslaglegging. Hierdoor treedt er mogelijk meer kennis op over de richtlijnen, waardoor richtlijnen beter nageleefd kunnen worden. Tenslotte dient de digitale werkwijze die sinds de pilot wordt toegepast op verpleegafdeling M2, op alle verpleegafdelingen te worden ingevoerd.
file:Download het document


 
To top