Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Kwaliteitsregistraties: spanningsveld tussen inbreuk op persoonlijke levenssfeer en waarborg van zorgkwaliteit

(2016) Vries, Ellen de

Desbetreffend onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Privacywerkorganisatie van het UMCG, onderdeel van de UMC-staf Juridische Zaken. De Privacywerkorganisatie heeft tot taak om het UMCG compliant te laten handelen aan de Europese Privacyverordening (hierna te noemen: EPV).
Noodzaak voor het uitvoeren van het onderzoek kan worden gevonden in de recentelijke inwerkingtreding van de EPV. De EPV is namelijk in werking getreden op 25 mei jl. en is van toepassing op 25 mei 2018: noodzaak om tijdig te anticiperen op de vereisten van de EPV. Daarnaast kan het niet compliant handelen aan de vereisten van de EPV worden gesanctioneerd door de toezichthoudende autoriteit. Tenslotte is het de taak van de Privacywerkorganisatie om het UMCG compliant te laten handelen aan de vereisten van de EPV.
De EPV brengt onder meer een tweetal plichten mee voor de verantwoordelijke voor gegevensverwerking, te weten: de documentatieplicht en de meldplicht bij datalekken. Deze plichten noodzaken de verantwoordelijke tot het hebben van overzicht, en daarmee inzicht in de omvang van gegevensverwerkingen die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden.
Momenteel bestaat binnen de Privacywerkorganisatie een gebrek aan overzicht, en hiermee inzicht in de omvang van gegevensverwerkingen ten aanzien van kwaliteitsregistraties. Evenmin bestaat zicht op de mate van compliance van de huidige wijze waarop (bijzondere) gegevens worden verstrekt aan kwaliteitsregistraties door artsen in het UMCG.
Het gebrek noodzaakt tot een inventarisatie van kwaliteitsregistraties en een complianttoets. Het onderzoek beantwoordt de centrale onderzoeksvraag. Deze luidt als volgt: wat is de mate van overzicht en inzicht die kan worden verkregen door een inventarisatie van kwaliteitsregistraties en in hoeverre is de wijze waarop bijzondere persoonsgegevens worden verstrekt, in het kader van kwaliteitsregistraties, compliant aan de Europese Privacyverordening, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet meldplicht datalekken en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, door artsen in het UMCG van de sector Oncologie?
file:Bachelorscriptie_E_A__de_Vries_1.pdf


 
To top